Technisch Senioren Coordinator

De Technisch Coördinator Senioren van V.V.Cabauw is Bjorn Sluijs.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u Bjorn Sluijs bereiken via onderstaand emailadres:
tscvvcabauw@gmail.com

Telefonisch is Bjorn Sluijs te bereiken op telefoonnummer: 06-46324387

Activiteiten

De Technisch Senioren Coördinator neemt een sleutelpositie in, waar het gaat om het organiseren van de mogelijkheden om de opleiding van (individuele) jeugdspelers te optimaliseren en de continuïteit van het leerproces te borgen. In dit kader vormt de actieve ondersteuning van de opleiders een (kritische) succesfactor voor de implementatie of invoering van het Jeugdvoetbalbeleidsplan.

Op basis van deze visie is een profielschets voor de technisch jeugdcoördinator in ontwikkeling, bestaande uit de volgende criteria:

  • Onderschrijven van en uitvoering geven aan het Seniorenvoetbalbeleidsplan.
  • In overleg met de andere coördinatoren binnen de senioren en jeugdopleiding het niveau voor de competitie-indeling bepalen, alsook de elftalindeling, het trainingsschema en het oefenprogramma samenstellen.
  • Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op seniorenvoetbalgebied.
  • Oog hebben voor de wensen en mogelijkheden van seniorenvoetballers en over het vermogen beschikken hier adequaat op in te spelen.
  • Actief ondersteunen van de opleiders (trainers, coaches, begeleiders) in de praktijk.
  • Voortgangs- en evaluatiegesprekken voeren binnen zijn resultaatgebied met collega-coördinatoren, trainers, coaches en leiders – en met spelers, indien dit noodzakelijk is.
  • Erop toezien dat met de betrokken functionarissen gemaakte afspraken overeenkomstig het beleid worden uitgevoerd (bewaken van de voortgang van het technisch beleid).
  • Periodiek en ad hoc informeren van de Voetbal Technische Commissie over de vorderingen.
  • In overleg met de technische commissie voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaat-functionarissen binnen zijn resultaatgebied.
  • Bewaken van de verenigingscultuur, zowel intern als extern.

Bij de uitoefening van bovengenoemde taken is het van cruciaal belang te beseffen dat V.V. Cabauw een vrijwilligersorganisatie is, en dat wil blijven. Het werken met vrijwilligers brengt per definitie beperkingen met zich mee, omdat vrijwilligers moeilijker zijn te organiseren en aan te sturen via hiërarchische lijnen dan functionarissen in een professionele arbeidsorganisatie. Om te voorkomen dat vrijwilligheid ontaardt in vrijblijvendheid, is het zaak dat het vrijwilligerswerk plezier voortbrengt, en op basis van onderlinge overeenstemming en een gemeenschappelijk draagvlak wordt uitgevoerd.

Van de Technisch Senioren Coördinator wordt dan ook verwacht dat hij bekend is met én gevoel heeft voor dit soort verhoudingen. Kortom, hij moet niet alleen over voetbalkennis beschikken, maar ook binnen de hierboven geschetste verhoudingen met mensen kunnen communiceren, bij voorkeur in de voetbaltaal. Daarnaast moet hij ervaren en diplomatiek zijn, én vooral geduld hebben.

Link naar documenten